Teenuse üldtingimused

Suht lihtne ja loogiline värk. Vähemalt juristide arvates…

1. LEPINGU OBJEKT
TÖÖVÕTJA võtab kohustuse teostada Üldtingimustes kokkulepitud tingimustel TELLIJA ülesandel järgmise töö (edaspidi nimetatud TÖÖ):
1.1 TELLIJALE kuuluvate kodulehtede (edaspidi nimetatud KODULEHT) regulaarsete versiooniuuenduste teostamine ja toimimise tagamine.
Versiooniuuendusi teostatakse järgmiselt:
1.1.1 KODULEHEL kasutatava WordPressi versiooniuuendused.

1.1.2 Pluginate ja moodulite versiooniuuendused, mida kodulehe tööks kasutatakse.
1.2 KODULEHEST regulaarsete turvakoopiate teostamine ja vajadusel KODULEHE taastamine turvakoopiatelt.
1.3 KODULEHE turvamonitooringut ja küberrünnakute puhul nendele reageerimist. Reageerimine toimub tööpäevadel hiljemalt 12 tunni jooksul, hetkest kui vastavasisuline info TÖÖVÕTJALE laekub.

2. TÄHTAEG
Käesolev Leping on sõlmitud tähtajatult.

3. LEPINGU HIND
3.1 TELLIJA kohustub maksma TÖÖVÕTJALE TÖÖ eest, vastavalt TÖÖVÕTJA esitatud arvele, igakuist haldusteenuse tasu vastavalt TELLIJA poolt valitud haldusteenuse- ja/või turvateenuse paketile.

3.2 TÖÖVÕTJA kohustub esitama haldusteenuse eest TELLIJALE igakuiselt arve.

3.3 Juhul, kui TELLIJA soovib tellida töid, mida käesolevas lepingus ei ole kirjeldatud, teeb TÖÖVÕTJA neile töödele eraldi hinnapakkumuse. Lisatöid teostatakse ainult TELLIJA nõusolekul.

4. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED
4.1 TÖÖVÕTJA kohustub uuendama KODULEHE WordPress-i ja pluginad värskeimale stabiilsele versioonile 14 tööpäeva jooksul alates uue stabiilse versiooni väljatulekust. TÖÖVÕTJA jätab endale õiguse versiooniuuendust mitte teostada, kui versiooniuuendus takistab kodulehe normaalset funktsioneerimist või muudab selle kättesaadavust külastajatele.
4.2 TÖÖVÕTJA kohustub teostama Lepingus kokkulepitud TÖÖ, hankides selleks omal kulul vajaliku tööjõu, materjalid ja töövahendid ja vajadusel kasutama TÖÖ teostamiseks alltöövõtjaid, jäädes ise TELLIJA ees vastutavaks.
4.3 TÖÖVÕTJA kohustub teostama TÖÖ vastavuses Lepingu, kehtivate õigusaktidega ja muude TÖÖ tegemist reguleerivate dokumentidega.
4.4 TÖÖVÕTJA kohustub viivitamatult teatama TELLIJALE kõigist TÖÖ teostamisega seotud olulistest asjaoludest, mis võivad mõjutada või mõjutavad TÖÖ tähtaegselt valmimist või TÖÖ vastavust Lepingu tingimustele ja/või mille vastu on või võib olla TELLIJAL äratuntav oluline huvi.
4.5 TÖÖVÕTJA kohustub vajadusel taastama KODULEHE tööpäevadel 24 tunni jooksul alates vastavasisulise teate kättesaamisest või omapoolsest vea märkamisest.
4.6 TÖÖVÕTJA kohustub KODULEHE ajutist sulgemist nõudvaid hooldustöid teostama võimalikult väikse ajakuluga. KODULEHT ei tohi olla hooldustöödeks suletud kauem kui 5 tundi. Võimalusel tuleb teostada kodulehe sulgemist vajavaid hooldustöid töövälisel ajal, kui kodulehel on võimalikult vähe külastajaid.
4.7 TÖÖVÕTJA kohustub TELLIJAT teavitama kõikidest märkimisväärsetest küberrünnakutest, tema poolt hallatavatele, TELLIJA kodulehele.

5. TELLIJA KOHUSTUSED
5.1 TELLIJA kohustub maksma Lepinguga kooskõlas teostatud TÖÖ eest Lepingu p-s 3.1 kokkulepitud haldustasu Lepingus sätestatud tingimustel.
5.2 TELLIJA kohustub kokkulepitud tingimustele vastava TÖÖ ja selle juurde kuuluvad dokumendid TÖÖVÕTJALT vastu võtma.
5.3 TELLIJA kohustub tagama serveriteenuse kättesaadavuse, kus KODULEHT on majutatud. Juhul, kui KODULEHTE majutava serveriteenuse kvaliteet ei ole piisav, võib TÖÖVÕTJA nõuda TELLIJALT serveriteenuse pakkuja vahetust.
5.4 TELLIJA kohustab võimaldama TÖÖVÕTJALE, mõistliku aja jooksul, kõik TÖÖ teostamiseks vajalikud ligipääsud serverile ja kodulehele.

6. LEPINGU MUUTMINE
6.1 Muudatused Lepingus tuleb vormistada kirjalikult.
6.2 Lepingut muudetakse poolte kirjalikult taasesitataval kokkuleppel. Muudatust sooviv pool teeb kirjalikult taasesitatava ettepaneku, millele teine pool annab oma seisukoha kirjalikult mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul arvates ettepaneku saamisest. Kui teine pool ei anna Lepingu muudatusteks oma nõusolekut, siis muudatus ei jõustu.
6.3 TELLIJApoolsed Lepingu muudatused TÖÖ sisus võivad kaasa tuua muudatusi Lepingu hinnas ja/või tähtajas.
6.4 TELLIJAL on õigus Leping ühepoolselt üles öelda teavitades TÖÖVÕTJAT sellest üks kuu ette.
6.5 Kui TÖÖVÕTJA ei ole ühe kuu jooksul täitnud oma Lepinguga võetud kohustusi, on TELLIJAL õigus Leping ühepoolselt üles öelda kkoheselt.
6.6 TÖÖVÕTJAL on õigus Leping ühepoolselt üles öelda kahekuulise etteteatamistähtajaga.
6.7 Juhul, kui TELLIJAL on tekkinud TÖÖVÕTJA ees võlg, mille pikkus on üle 30 kalendripäeva, on TÖÖVÕTJAL õigus Leping lõpetada koheselt.

7. VASTUTUS
7.1 TELLIJA peab teatama TÖÖ Lepingu tingimustele mittevastavusest TÖÖVÕTJALE mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta töö Lepingu tingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama ning kirjeldama sama tähtaja jooksul piisavalt täpselt TÖÖ Lepingu tingimustele mittevastavust.
7.2 TELLIJAL on õigus nõuda TÖÖVÕTJALT Lepingu punkti 7.1 asjaolude ilmnemisel TÖÖ parandamist või asendamist uuega, andes TÖÖVÕTJALE selleks mõistliku tähtaja.
7.3 TÖÖVÕTJA kohustub kasutama TELLIJA poolt talle usaldatud intellektuaalset vara heaperemehelikult ning teavitama TELLIJAT viivitamatult kõikidest KODULEHEGA seotud probleemidest, mis võivad TELLIJA tegevust takistada.
7.4 TÖÖVÕTJA kohustub tegema kõik endast oleneva, et Lepingu piires, tagada TELLIJA KODULEHE tõrgeteta töö ja turvalisus ning kasutajatugi WordPressi jooksvates küsimustes.
7.5 TÖÖVÕTJA ei vastuta KODULEHE serveriteenuse osutaja tõttu tingitud tõrgete eest KODULEHE töös ega serveriteenuse osutaja tõttu tingitud tähtaaegade pikenemisest.
7.6 TÖÖVÕTJA ei vastuta küberrünnakute tõttu tekkinud kahjude ega tähtaegade pikenemise eest.

8. LÕPPSÄTTED
8.1 TELLIJA kontaktisikuks on TELLIJA poolt TÖÖVÕTJALE selle tarbeks edastatud isik. Kõik teated TELLIJALE edastatakse e-posti aadressil, mille on selle tarbeks TELLIJA TÖÖVÕTJALE edastanud.
8.2 Kõik teated edastatakse TÖÖVÕTJALE kasutades e-posti aadressi uply@uply.ee
8.3 Kõikidele Lepingus toodud hindadele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks, juhul kui seadus seda sätestab.
8.4 Lepingu pooled peavad Lepingut täitma heas usus, vastavuses heade kommetega ja hea tavaga.
8.5 Vaidlused, mis tekivad Lepingu täitmise käigus, lahendatakse läbirääkimiste teel ja kokkuleppel. Kui pooled kokkulepet ei saavuta, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras.

 

Redaktsioon: 28.01.2023